ครอบคลุม สินทรัพย์การลงทุน ทุกกลุ่ม ทุกมุมในตลาดทั่วโลก พร้อมด้วยโปรแกรม eTrading Online ระดับโลก เราเป็นสถาบันให้ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุน เพื่อพัฒนาด้านการเงินการลงทุนอย่างชาญฉลาด นำเครื่องมือทางการเงินและเทคโนโลยีมาเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ และนักลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน อีกทั้งยังพัฒนานักลงทุนให้เป็นนักลงทุนมืออาชีพ นำมาซึ่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะมาถึงอันใกล้นี้

จึงได้จัดตั้ง Wealth Formation Academy ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำข้อมูลที่ผ่านการศึกษา ทดลองปฏิบัติที่ดี ที่ถูกต้องมาแล้ว และสามารถใช้ได้จริง มาจัดให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม ให้เข้าใจง่ายต่อการเรียนรู้ โดยเน้นแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมที่จะพลิกแพลง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์จริง ในทุกสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

ในส่วนของรูปแบบของการให้ความรู้ คือ ฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปและนักลงทุนที่มีความสนใจ ต้องการความเป็นอิสระ ทางการเงิน การงาน เวลา ความคิด ตลอดจนความมั่นคง มั่งคั่งทางการเงินอย่างชาญฉลาด

Wealth Formation Academy เราเป็นองค์กรธุรกิจยุคใหม่ เน้นการบริหารงานโดยคำนึงถึงจริยธรรมในการทำธุรกิจรับผิดชอบต่อผู้เรียน และผู้ที่เข้ารับการอบรม ด้วยการผลิตเนื้อหาวิชาการ ที่ถูกต้อง ที่ดี มีคุณภาพ และเปิดเผยให้ความจริงทุกแง่มุมในการลงทุนอย่างถูกต้อง ปฏิบัติต่อผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนทีมงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส พร้อมให้สาธารณชนตรวจสอบได้

ดังนั้นWealth Formation Academyจึงดำเนินและยึดถือเป็นหลักในการนำมาบริหารงาน ที่จะให้ความรู้ถึงข้อเท็จจริง 360 องศา ทุกแง่มุมเรื่องการลงทุนต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ท้ายที่สุด การลงทุนทุกชนิดย่อมมีความเสี่ยงจากเหตุปัจจัยในหลายๆด้าน นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจเรื่องการลงทุนทุกท่าน ควรคำนึงถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนให้มาก เพื่อเป็นเครื่องมือ เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยในหลายๆด้านลงได้ ขอให้ทุกท่านโชคดี และประสบความสำเร็จในการลงทุน มีผลกำไรดังที่พึงปรารถนาไว้ทุกประการ

Vision Statement : Wealth Formation AcademyW: wealth (ความมั่นคง)

ปกป้องความมั่งคั่ง สร้างความมั่งมี เพิ่มความมั่นคง สร้างโอกาสให้ทุกคนพบกับความมั่งคั่งและมั่นคง ทางอาชีพ และทางการเงิน

มุ่งเน้นจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ความเป็นธรรมต่อทุกคน และทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อคนในสังคมโดยรวม

สร้างทัศนคติที่ดีต่อทุกคน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ มีมุมมองด้วยความเข้าใจทุกแง่มุมการลงทุน แบบ 360 องศา

สร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาด้านการลงทุนตลอดเวลา

สรรหาเทคโนโลยี เครื่องมือต่างๆที่ดี มีคุณภาพ และนำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน

เราจะสร้างความเป็นอิสรภาพทางการเงิน เวลา ความคิด อาชีพ การงาน ให้ทุกคนพบกับความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และพบกับความสุขในชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

การเติมเต็มชีวิตการลงทุนที่โดดเด่น ด้วยการศึกษาเรียนรู้ เครื่องมือที่เป็น Platform eTrading Online ในการชื้อ ขาย หรือ การลงทุนใน Stocks, ETFs, Funds, Bonds, Future , Options, Forex & Cryptocurrency ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วทุกมุมโลกปลอดภัยด้วย Financial technology (FinTech or fintech) is the new technology and innovation that aims to compete with traditional financial methods in the delivery of financial services & Blockchain ในอนาคตอันใกล้

รากฐานของ Wealth Formation Academy ถ้ามองย้อนไป เมื่อปี 2012 เราเป็นหนึ่งผู้ให้ความรู้ด้านการลงทุน สัมมนา อบรมเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เกี่ยวกับการลงทุนใน Stock on Options & ETFs on Options ของตลาดหุ้นในอเมริกา CBOE, NYSE, ISE & CME และ การพัฒนาการอบรมเรียนรู้ ตลอดจนการลงทุนในตลาดอเมริกามาโดยตลอด

หลังจากนั้นในปี 2013 ทางสถาบัน WFA ก็ได้พัฒนาหลักสูตร Course เรียนเกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือเรียกว่า Forex ตามลำดับผ่านการเรียนรู้การลงทุนประสบการณ์จริง ควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตร Global Market มาจนถึงปัจจุบัน ในปีหลังๆ เราจึงให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษาเรียนรู้อบรม Global Market มากขึ้น ซึ่งเป็นCourse เรียนครอบคลุมทุก ๆหลักสูตรที่เกี่ยวกับการลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เราเห็นถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ของ Funds Flow การไหลของเม็ดเงินในตลาดแต่ละตลาด เช่น Stock Market , Bonds Market, Commodities Market ที่เป็นตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมัน ตลอดจน Currency Market หรือตลาด Forex และปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีตลาดที่สามารถซื้อขาย Bitcoin หรือ Cryptocurrency ทำให้เราสามารถมองเห็นถึงตลาดแต่ละตลาดภูมิภาคที่มีความสัมพันธ์กันได้อย่างดี

Wealth Formation Academy เราเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ นวัตกรรมการลงทุน ในยุคของ Technology is Eating The World ในปัจจุบันและในอนาคต เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามา Disruptive Innovation โลกของการลงทุน อนาคต เราจะหนีไม่พ้น Technology ระบบ Blockchain ในการใช้ Data Platform ซื้อขายหุ้น Online ด้วยระบบ Blockchain เราเชื่อมั่น ถ้าคุณเริ่มต้นในวันนี้และเดินไปข้างหน้า เคียงข้างไปพร้อมกับการพัฒนาของเรา ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ พัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเดินไปพร้อม ๆกัน เข้าสู่ Mode ของ Blockchain Trend เปลี่ยนโลก

คิดถึงสถาบันฝึกอบรมการลงทุนต้องที่ :Wealth Formation Academy

เรามีทุกอย่างสำหรับความต้องการที่คุณต้องการเป็นTraders or Investors อย่างมืออาชีพ

1. Wealth Formation Academy เรามี Course อบรมสัมมนา ศึกษาเรียนสำหรับการเรียนการสอนการลงทุนอย่างมืออาชีพ

2. มีสิ่งอำนวยความสะดวก Tools, Software ในการเทรดการลงทุน ที่ทันสมัยของโลกตลอดจน Website เกี่ยวกับการลงทุนต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาให้ความรู้ในยามที่คุณอยู่ที่บ้าน สามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายด้วยตนเอง

3. ในคอร์สเรียนรู้ของเราครอบคลุม รูปแบบการลงทุนไว้ครบเช่น ประเภทสินทรัพย์ ในการลงทุนหลากหลาย ทั่วทุกมุมโลก เข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ได้ถึง 68 หลักทรัพย์ มีทุกรูปแบบการลงทุน ระยะสั้นๆ ระยะกลาง และระยะยาว

4. การลงทุนมี Stocks, ETFs, Funds, Bonds, Future , Options, Forex & Cryptocurrency

5. หลักสูตรของเรามุ่งเน้นไปที่นักลงทุนรายย่อย หรือ Trader มือใหม่ ตลอดจน นักลงทุนผู้มีประสบการณ์ ที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะต่าง ๆ การใช้โปรแกรมออนไลน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วทุกมุมโลก (e -Trading Swissquote Bank) เรียนรู้เครื่องมือทางเทคนิค เช่นเดียวกับ Trader หรือนักลงทุนอย่างมืออาชีพในตลาด Wall Street

6. Course ของเรามอบประสบการณ์การเรียนรู้ การฝึกอบรบที่สมบูรณ์แบบ โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานในการซื้อขายอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือระดับสูง

7. ระบบการคิด กระบวนการคิด วิธีการคิด จิตวิทยาการลงทุน ในมุมมองแง่คิดและประสบการณ์จากผู้ให้ความรู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่ง เราออกแบบมาเพื่อคุณ

8. ระบบที่เราออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาฝึกอบรมเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในกรณีอบรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือมากกว่า ต้องมีการลงฝึกในภาคปฏิบัติในตลาดจริง เวลาตลาดทำการเปิดทำการซื้อขาย มีการใช้โปรแกรมออนไลน์ซื้อขายจริง ตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมซื้อขายอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วม อบรมเรียนรู้ อาจจะต้องเลือกใช้ระยะเวลาการฝึกทักษะเรียนรู้เพิ่มเติมที่บ้านของตนเอง นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและมีทีมงานและเพื่อนๆ คอยให้คำปรึกษาในการเรียนรู้ตลอดในช่วงเวลาที่เราต้องการคำแนะนำในการพัฒนาทักษะการลงทุน

อาจารย์ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลาย โดยจบการศึกษาสาขาการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ กอปรกับประสบการณ์การลงทุนในตลาดจริงมากกว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ในความรู้ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

นโยบายหลักของสถาบันคือ เน้นให้ความรู้แบบ 360 องศา ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบทุกมุมมองเรื่องการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง เพื่อให้คุณได้รับความรู้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกของการลงทุน

สถาบันมีการให้ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ให้เห็นถึงโอกาสต่างๆในทุกๆตลาดการลงทุน และให้ความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการเงินก่อนที่จะลงทุนจริง เพื่อให้การลงทุนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีการลงทุนในพอร์ตจำลอง

รูปแบบการลงทุนของสถาบันเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และในหลักการของสถิติ ความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ ไม่ได้อาศัยศรัทธาและความเชื่อที่ทำให้คนหลงเก็งกำไรอย่างงมงาย

สถาบันมีการให้คำปรึกษารายบุคคล (คลีนิคการเงิน) ตามวันและเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการเข้า รับการปรึกษาทั้งในด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด การอบรมและนำไปใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

ผู้ที่ฝึกอบรมในหลักสูตรการลงทุนต่างๆ ของทางสถาบัน สามารถกลับเข้ามาเรียนรู้ และฝึกฝนในหลักสูตรเดียวกันนั้นได้ตลอดเวลา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสถาบัน เพื่อเพิ่มเติมในสิ่งที่ตามไม่ทัน หรือข้อมูลการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ประธานกรรมการ WFAผู้สอนหลักสูตรการลงทุน Stocks,Options,Futures,ETFs,CFDs,Bonds & Forex

Wealth Formation Academy เราเป็นองค์กรธุรกิจยุคใหม่ เน้นการบริหารงานโดยคำนึงถึงจริยธรรมในการทำธุรกิจรับผิดชอบต่อผู้เรียน และผู้ที่เข้ารับการอบรม ด้วยการผลิตเนื้อหาวิชาการ ที่ถูกต้อง ที่ดี มีคุณภาพ และเปิดเผยให้ความจริงทุกแง่มุมในการลงทุนอย่างถูกต้อง ปฏิบัติต่อผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนทีมงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส พร้อมให้สาธารณชนตรวจสอบได้

ผู้อำนวยการ WFAผู้สอนหลักสูตรการลงทุนหุ้น-ออปชั่นผู้สอนหลักสูตรสอบ Single License

จากประสบการณ์ที่สอนด้านการลงทุนมา ทำให้เข้าใจถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนล้มเหลวด้านการลงทุน คือ ความต้องการรวยทางลัด หรือ รวยข้ามคืน โดยปราศจากความเข้าใจเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างแท้จริง จึงเกิดการตัดสินใจที่จะสร้างหลักสูตรการลงทุนใหม่ เพื่อแนะนำวิธีการลงทุนที่สมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยเริ่มจากรากฐานของการวางแผนทางการเงินที่ดีก่อนการลงทุน และใช้หลักการแห่งความน่าจะเป็นเพื่อที่จะสร้างโอกาสการทำกำไรในทุกสถานการณ์ได้เพราะการลงทุนที่จะประสบความสำเร็จนั้น เป็นการเดินทางอย่างต่อเนื่อง มิใช่เพียงแค่การเก็งกำไรชั่วข้ามคืน

MT Manager and Introduce Agency (Thailand) at Swissquote Bankกรรมการผู้จัดการ บริษัท HT Global Cap จำกัดผู้สอนหลักสูตร Forex Advance การลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นอกจากเงินลงทุนและจำนวนเงินที่หมุนเวียนในแต่ละวันของตลาดแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุน นั่นก็คือความรู้ความเข้าใจในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการลงทุน สกุลเงินที่จะลงทุน และปัจจัยที่มีผลต่อการแข็งตัวหรืออ่อนตัวของสกุลเงินแต่ละคู่ ซึ่งนักลงทุนทั้งหลายที่สนใจจะลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากสถาบัน Wealth formation academy

ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจหรือลงทุนในตลาดหุ้น ล้วนเป็นเรื่องที่อันตราย ถ้าเราไม่เข้าใจมัน มุมมองส่วนตัวผมมองว่าพื้นฐานสำคัญที่สุด และได้มีความตั้งใจจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มี มาช่วยให้บุคคลที่สนใจด้านการลงทุนนั้น เข้าใจถึงพื้นฐาน เข้าใจหลักการในการลงทุนและเข้าใจในความน่าจะเป็นต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในตลาด เพื่อให้สามารถวางแผนและอยู่รอดในตลาดหุ้นได้อย่างปลอดภัย

การลงทุนหุ้นเปรียบเสมือนเข้าเป็นเจ้าของกิจการ เราย่อมอยากลงทุนกิจการที่ดี การอ่านงบการเงิน ทำให้ทราบถึงความแข็งแกร่งของกิจการ ทำมาหากินเก่งหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนแนวไหนก็ตาม ควรอ่านงบการเงินก่อนทุกครั้งที่จะลงทุน

ไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจหรือลงทุนในตลาดหุ้น ล้วนเป็นเรื่องที่อันตราย ถ้าเราไม่เข้าใจมัน มุมมองส่วนตัวผมมองว่าพื้นฐานสำคัญที่สุด และได้มีความตั้งใจจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มี มาช่วยให้บุคคลที่สนใจด้านการลงทุนนั้น เข้าใจถึงพื้นฐาน เข้าใจหลักการในการลงทุนและเข้าใจในความน่าจะเป็นต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในตลาด เพื่อให้สามารถวางแผนและอยู่รอดในตลาดหุ้นได้อย่างปลอดภัย

2. มีการฝึกภาคปฏิบัติ เทรดในตลาดจริงในเวลาตลาดเปิด

3. มีภาคปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ฝึกทักษะการออกแบบระบบการเทรดด้วยตนเอง มี ระบบการเทรดหรือการลงทุนเป็นของตนเอง

4. ผู้ให้ความรู้และมีผู้ช่วยที่มีประสบการณ์อยู่ข้างคุณ

5. Data Platform e -Trading Swissquote Bank มีเลข A/C : IBAN เป็นของตนเอง มีต้นทุนการทำ Transaction และคอมมิชชั่นที่ต่ำ

6. ในฐานะที่คุณเป็นนักลงทุนที่เรียนรู้อบรมร่วมกับ Wealth Formation Academy คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ สังคมแห่งการเรียนรู้ของนักลงทุน ที่มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่ต้องการประสบความสำเร็จในการลงทุน ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ อย่างมืออาชีพและความต่อเนื่องในความเป็นจริงที่เรียนรู้และลงทุนอยู่ในตลาด

ในห้องเรียน (Classroom) ของเรามี Retakes ฟรี ตราบเท่าที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเทรดหรือลงทุน เรียนรู้ไปกับ Wealth Formation Academy ได้ตลอดชีวิตด้วยราคาที่เรากำหนดไว้อย่างสมเหตุสมผล ร่วมเรียนรู้ไปกลับเรา

ทำไมถึงต้องเรียนเรื่องการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนและเป็น Traders

คนจำนวนมากทุกสาขาอาชีพ ที่เดินเข้ามาสู่อาชีพทางเลือก ที่สามารถสร้างโอกาสรายได้ทางการเงิน สร้างความมั่นคงในลักษณะที่ยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์ สิ่งที่สำคัญถ้าพร้อมเปิดประตูสู่การเรียนรู้ ศึกษาอย่างเหมาะสม ให้เวลาในการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสม เรียนรู้การควบคุมอนาคตทางการเงินของคุณด้วยรากฐานที่มั่นคง มีวิธีการบริหารความเสี่ยง การปกป้องเงินทุน การจำกัดการขาดทุน และสิ่งสำคัญมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง มี Pre-Planning มีวินัย มีกลยุทธ์ที่เป็นของตนเอง มีระบบการลงทุนการเทรดเป็นของคุณ ซึ่งเป็นรากฐานก่อนการลงทุน ไม่ว่าคุณจะลงทุนระยะเวลาที่สั้น กลางๆ ยาวหรือจะเก็งกำไรในระยะเวลาสั้น ตามความเหมาะ คุณก็สามารถจะปรับใช้ประโยชน์ทางการเงิน ในโลกของการลงทุนได้อย่างง่ายดาย ถึงแม้ว่าคุณจะลงทุนในหุ้น (Stock) ลงทุนในกองทุน อีทีเอฟ (ETFs,) หรือแม้แต่การเก็งกำไรในตลาดตราสารอนุพันธ์ (Derivative Market) อย่างเช่น Futures, Options, Warrants, CFDs Cryptocurrency และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Foreign Exchange Market) หรือ Forex ได้อย่างลงตัว ไม่ยากอย่างที่คุณเข้าใจ อย่างเช่นในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอย่างทุกวันนี้ ไม่เคยมีเวลาที่ดีหรือเหมาะสมเท่ากับเหตุการณ์ในปัจจุบันทีคุณจะลงทุนเพื่อการเรียนรู้ในการลงทุน การเก็งกำไร หรือการเทรด (Trade) ในตลาดหุ้น (Stock Market) และสามารถเทรดหุ้นได้ทุกตลาดทั่วโลก ใน 68 หลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมี ตลาดตราสารอนุพันธ์ (Derivative Market) ในการเทรด Futures, Options ตลาด CME, NYMEX, COMEX, Eurex Exchange, TFEX, เทรด Forex, CFDs, ดัชนี (Indices) ทองคำ(Gold) น้ำมัน (Oil) มันง่ายที่คุณจะเข้าถึงในการเรียนรู้ เข้าถึงตลาดหุ้นได้ทั่วโลก โดยการใช้ Platform e Trading Swissquote Bank SA โปรแกรมเครื่องมือในการลงทุน ในการวิเคราะห์หุ้นได้ทั่วโลก เพียงคุณมีความรู้การลงทุน ทุกอย่างอยู่เพียงปลายนิ้วมือคุณ ขอแค่คุณเข้าใจวิธีการปกป้องรักษาเงินทุน จำกัดความสี่ยงที่ยอมรับได้ บริหารความเสี่ยง ก่อนการเรียนรู้วิธีทำกำไร ตามความสามารถ อย่างเป็นระบบ คุณก็สามารถมีอาชีพทางเลือกที่ 2 ได้ โดยไม่ต้องไปทำงานที่ต้องแข่งขันกับใครนอกจากตัวคุณ

การลงทุนในหุ้น(Stock) ในตราสารอนุพันธ์(Derivative) มันเป็นการซื้อขายแบบข้ามพรมแดนในยุคโลกเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่ง ไร้พรมแดน ไม่มีขอบกั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหน ตำบลใด ที่ไหน อยู่ในสังคมแบบไหน การศึกษาแบบไหน ทำงานอย่างไร แท้จริงแล้วการชื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเก็งกำไรในตลาดตราสารอนุพันธ์ดังที่กล่าวมา มันเป็นโอกาส มันเป็นประโยชน์ ที่จะช่วยเพิ่มวิถีชีวิตได้อย่างลงตัว ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางอาชีพอะไร ถึงแม้คุณจะมีอาชีพแรกที่คุณทำงานเป็นประจำอยู่ สุดท้ายทรัพย์สินเงินทองเส้นทางการเงินของคุณ ก็จะต้องเรียนรู้ที่จะขยายขอบเขต สร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้ได้มากขึ้น เพื่อต่อสู้กับการสูญเสียไปกับภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำอย่างเช่นเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เรียนรู้วิธีการไปพร้อมกับงานประจำ ควบคู่กันไป ก็จะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณได้ คุณจะหลีกหนีไม่พ้น ที่จะเปลี่ยนเงินทุนของคุณ ที่เป็นเงินทุนไม่ได้ทำประโยชน์อะไรที่เป็นทุนจมไว้ โดยไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต คำถาม และมีอะไร ? ที่คุณจะใช้เพื่อเพิ่มหรือเป็นช่องทางในการสร้างเพิ่มโอกาสของคุณ ? ที่คุณจัดการกับมันได้อย่างลงตัวด้วยตัวของคุณ ?

การเรียนรู้ Global Market เป็นการเรียนรู้วิธีการลงทุนด้วยตัวคุณเองในทุกตลาดทั่วโลก Stocks, ETFs, Penny Stocks, Funds, Bonds ตลอดจน Derivative: Options, Future, CFDs & Forex ที่คุณสามารถทำการลงทุนหรือ ชื้อขาย (Trade) ด้วยตัวคุณ มันเป็นสิ่งท้าทายเช่นกัน แต่ทุกอย่างมันควรค่าแก่การที่คุณต้องทำ ต้องเรียนรู้ ต้องมีวินัยในการเรียนรู้ เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง ต้องให้เวลากับตัวคุณเองในการเรียนรู้ มีเวลาในการฝึกทักษะ การใช้โปรแกรมเครื่องมือ Platform ได้อย่างลงตัว ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจะประสบความสำเร็จ มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้อง สาเหตุความล้มเหลวของคนส่วนใหญ่ คิดว่าการซื้อขาย (Trade) การลงทุน (Investment) เป็นเรื่องยาก ขาดการเรียนรู้ ให้เวลาการเรียนรู้ไม่มากพอ ไม่ชอบการเรียนรู้ ทัศนคติแบบผิดๆหรือบางคนมองว่าการลงทุน การเทรดมันง่าย เข้ามาลงทุนแบบเดิมพันเหมือนการพนัน เชื่อข้อมูลข่าวสารที่ขาดการวิเคราะห์ด้วยตนเอง มีความโลภมากกว่าความรู้ เรียนรู้แบบผิดวิธี ใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินใจในการลงทุน มากกว่าความรู้ที่ยังไม่มี แท้จริงการเรียนรู้เพื่อการลงทุน การเทรด(Trade) มันก็คือการเรียนรู้ ศึกษาการลงทุนในการจัดการทางการเงินของคุณในอนาคต การจัดการความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การจัดการทางอารมณ์ การบริหารจิตวิทยาการลงทุน ความรู้ปัจจัยพื้นฐานแบบองค์รวม ปัจจัยทางเทคนิค ฯลฯ

ความยืดหยุ่นทำให้เรามีความเป็นอิสระ ในการเข้าถึง

ความยืดหยุ่นในการลงทุน สามารถช่วยสร้างโอกาส ความมั่นคงมั่งคั่ง ได้อย่างลงตัวให้กับคุณ โดยไม่มีผลกระทบต่อชีวิตการทำงานประจำของคุณ เพียงแค่คุณใช้เวลา 24 ชั่วโมงที่ตลาดหุ้นทั่วโลก ที่เปิดทำการการซื้อขายได้ตลอดเวลา ใน 1วัน เช่น โชนเอเชียช่วงเช้า-บ่าย เวลา 07.00น. ถึง 16.30น. เวลาโชนยุโรปก็จะเป็น บ่าย-เย็น-กลางคืน ช่วงเวลา 13.00น ถึง 23.00น ของเรา ส่วนอเมริกาตลาดช่วงเวลา 20.30น. ถึง 03.00น. (เป็นช่วงกลางคืนบ้านเรา) ถ้าเป็นตลาด CFDs หรือ Forex ก็ได้ 24ชม. ใน 5 วันทำการต่อสัปดาห์ นั้นซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเลือกเวลาที่จะลงทุน ทำการซื้อขาย (Trade) ได้ไม่จำเป็นต้องลงทุน ทำการซื้อขาย หรือทำงานตลอดเวลา เพียงแค่คุณหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในบางวันบางเวลา ในเวลาที่เหมาะสมอันควรที่สุดของคุณในแต่ละวัน มันก็มากเพียงพอสำหรับตัวคุณ เพราะตลาดเงินตลาดทุน ทำให้การลงทุนทั่วโลกมันได้เปิดรองรับคุณอยู่ตลอดเวลา ในยามเมื่อคุณมีความต้องการที่จะลงทุนหรือทำการซื้อขาย คุณก็สามารถเลือกได้ในเวลาที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณ ได้อย่างลงตัวทั่วทุกมุมของโลก ถ้ากายใจของคุณมีความพร้อม และมีจิตวิญญาณในเรื่องนี้ ความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้า

มันจะเป็นการฉลาดมาก ๆ ถ้าการลงทุนหรือการเทรดของคุณมีความรู้ มี Pre-Planning ที่ดีได้ตระหนักถึง การใช้เงินลงทุนหรือการ Trade เพียงเปอร์เซ็นต์น้อย ๆ ก่อนในการเริ่มต้น จนกว่าคุณจะเริ่มมีทักษะ เกิดความชำนาญในการลงทุนในอนาคต ผู้คนที่ลงทุนส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ โดยหลักการ Wealthfmt เราจะเน้นหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง และจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ที่สำคัญอย่างมาก แล้วถึงจะเรียนรู้วิธีการ ทางเทคนิคการหาจุดเข้าจุดออกจากตลาดที่มีความผันผวน อย่างเช่นทุกวันนี้ เรามุ่งเน้นการเรียนการสอน การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการลงทุนด้วยหลักการ การบริหารความเสี่ยงและมีกลยุทธ์ เชิงระบบ เทคนิคการเข้าชื้อขาย อย่างเเข้มงวด

ไม่ว่าเศรษฐกิจจะมาในรูปแบบไหนเรารับมือกับสร้างโอกาสได้

คุณสามารถทำกำไรจากการลงทุนในการเทรด ไม่ว่าตลาดจะมีสภาพเศรษฐกิจแบบไหน จะเป็นขาขึ้น Bullish หรือขาลง Bearish คุณก็สามารถทำการลงทุนหรือเทรด ทำกำไรได้ เราต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน แล้วคุณก็สามารถ Reactions Trade ตามด้วยความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคบน Chart และข่าวสารในเรื่องของเศรษฐกิจทุกวันนี้ ประการณ์มากตามเท่าไหร่ เราย่อมมองเห็นโอกาสมากตามเท่านั้น

คุณสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้กับเรา Wealth Formation Academy (WFA) ที่ได้จัดทำหลักสูตรขึ้นมา เพื่อการนี้ในการช่วยเพิ่มให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการแสวงหาในหลายๆแหล่งข้อมูล เราจัดเตรียมไว้ให้คุณ ครบทุการลงทุนใน คอร์สเรียน Global Market Stocks, ETFs, Options, Futures, CFDs & Forex เพียงแค่คุณมีเวลาในการเรียนรู้ไปกับเรา คุณจะย่นเวลาในการศึกษาหาข้อมูลในการเรียนรู้ด้วยตัวคุณได้อย่างมาก การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ การเรียน การอบรม ถ่ายทอดประสบการณ์จริงที่ WFA เราไม่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ ในส่วนของความสำเร็จของคุณ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จหรือความล้มเหลวของคนอื่นหรือของใคร เพื่อกำหนดอนาคตทางการเงินหรือผลประโยชน์ของคุณ เพียงแค่คุณได้ฝึกฝน การฝึกทักษะ การเรียนรู้ การพัฒนา ของทาง WFA ที่จัดทำขึ้นมา เพียงเพื่อจะให้คุณสามารถได้รู้กระบวน วิธีการ การวางแผน การจดการความเสี่ยง การใช้ Platform ต่าง ๆได้ลงตัว พร้อมกับ Mindset ที่ดีที่ถูกต้อง ความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดได้สำเร็จ

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเป็นนักลงทุน (Investors) หรือเทรดเดอร์ (Trader) อย่างชาญฉลาดและอย่างมืออาชีพ ที่ยังไม่สามารถแยกแยะตลาดในแต่ละอย่างออกได้ มองเห็นโอการความสัมพันธ์ยังไม่เข้าใจ เช่น Stocks Markets All The World, Commodities Markets, Currencies Markets, Bonds Markets & Cryptocurrency Markets เห็นถึงข้อดีข้อเสีย ความสัมพันธ์ การไหล่ของเม็ดเงิน Fund Flows ประโยชน์โอกาสนี้ จะใช้เครื่องมือ Platform ด้านการลงทุน การเทรดอย่างไร หรือคิดว่ามันเป็นสิ่งท้าทาย ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ไม่มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม Wealth formation Academy (WFA) กำจัดปัญหานี้โดยการให้ความรู้ อบรม ถ่ายทอดประสบการณ์จริง การศึกษาเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงสุด มีภาคปฏิบัติ ในสนามจริง เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพสูงสุด และใช้การสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาระบบ ออกแบบกลยุทธ์การลงทุน ที่จำเป็นในการเริ่มต้นในอาชีพ การเป็นนักลงทุน (Investors) หรือเทรดเดอร์ (Trader) ที่ประสบความสำเร็จเรารอคุณอยู่ โอกาสเราเท่ากันทุกคน

Date:23/06/2018By:Dr.Warichsiri WorajaratsirichotIn:CEOPrint

ถ้าจะพูดถึงเรื่อง Options อาจจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับเมืองไทยและคนไทย อย่างไรก็ตาม Options ก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุน นักเก็งกำไร ตลอดจนผู้ที่มีความความเข้าใจ เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง จริง ๆแล้ว Options เป็นเครื่องมือของการลงทุนหรือเก็งกำรที่มหัศจรรย์ เราสามารถทำกำไรได้จาก หุ้น กองทุน ETFs ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้น Bullish จนตลาดจะเป็นขาลง Bearish ตลอดจนตลาดไม่ไปไหน Sideway รวมถึงตลาดที่มีความผันผวน Volatility มากที่สุดเรายังสามารถใช้เพิ่มเป็นโอกาสการทำกำไร

หุ้น Stocks กองทุน ETFs ที่อ้างอิงถึงใน การลงทุนหรือเก็งกำไรใน Options จึงต่างจาก Futures อย่างมาก เพราะว่า Options มีกติกาอยู่ข้อหนึ่งว่าถึงอย่างไร คือ การขาดทุนก็ขาดทุนเพียงแค่ค่าพรีเมี่ยมหรือราคา Options ที่จ่ายไป แต่ก็ยังสามารถจำกัดความเสี่ยงเปอร์เซ็นต์ที่เรารับได้ พร้อมตัดขาดทุนได้ทันทีก่อนที่ราคาจะหมดไปได้เช่นกัน Options จึงมีกลยุทธ์ให้เลือกลงทุนได้มากกว่า 50 กลยุทธ์ในการลงทุน ที่เราสามารถใช้ในการซื้อขายในหุ้น Stocks กองทุน ETFs การลงทุน การเก็งกำไร การบริหารความเสี่ยงและที่สำคัญ มีกลยุทธ์ที่สามารถจะทำให้กำไรสม่ำเสมอ สามารถเลือกระดับความเสี่ยงที่ต่ำได้

ดังนั้นการลงทุนหรือการเก้งกำไรใน Options จึงมีความแตกต่างจาก Future โดยสิ้นเชิง เพราะไม่ต้องใช้เงินค้ำประกัน แบบ Futures ความสำเร็จในการลงทุน การเทรด การเก็งกำไร จึงไม่ได้ถูกกำหนดโดย เพศ อายุ สถานะทางสังคมหรือสัญชาติ เราทุกคนต่างมีโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลการลงทุนอย่าง เท่าเทียมกัน ในโลกยุคของข้อมูล ข่าวสารที่เป็น Real Time อย่างเช่นทุกวันนี้

อย่างไรตามการลงทุน การเทรด การเก็งกำไร หรือการบริหารความเสี่ยงใน Options คุณควรจะมีความรู้ ความเข้าใจ นอกจากความรู้ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค ถึงแม้จะมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว สิ่งสำคัญที่สุด เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยง คุณควรจะมีความรู้ที่ดีสำหรับในการรองรับการลงทุนที่อันชาญฉลาด

ที่สำคัญอีกอย่างก็คือการศึกษาเกี่ยวกับตลาดหุ้นอเมริกา NYSE, NASDAQ และยุโรป Europe Eurex Exchange นอกจากมีความรู้ในการลงทุนใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มโอกาสการลงทุนหรือการเก็งกำไรในตลาด Options ทุกอย่างจะอธิบายให้คุณเข้าใจ ถึงวิธีการทำงานของระบบเศรษฐกิจโลก เข้าใจถึง Global Market รวมทั้งได้พัฒนามุมมอง กระบวนการและวิธีการความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้ทันท่วงทีในสถานการณ์ปัจจุบัน ไปพร้อมทั้งเทคโนโลยี (Technology) ที่เข้ามามีบทบาทกับทุกธุรกิจในปัจจุบัน คุณจะเป็นผู้นำที่ยืนอยู่ชั้นแนวหน้าของโลกการลงทุน ในวินาทีที่คุณเริ่มการเรียนรู้และ พัฒนาร่วมไปกับเรา Wealth Formation Academy เรารอคุณอยู่

Date:23/06/2018By:Dr.Warichsiri WorajaratsirichotIn:CEOPrint

เราได้ตื่นขึ้นมานานหลายปี กับเรื่อง Foreign Exchange Market (Forex, FX, or Currencies Market) หลังจากที่อยู่กับความหวัง ที่เป็นความมืด (Dark) มานานหลายปี

การ Trade Forex มันได้ถูกซ่อนไว้ ไม่มีใครกล้าที่อยากจะบอกความจริง แต่ขณะที่บางคนตั้งตัวเป็นเซียน Forex ทุกวันนี้ รวมถึงคนที่กำลัง Trade Forex และก็ยังมีอีกจำนวนมากเป็น Traders ที่ไร้เดียงสา ซึ่งไม่มีใครบอกความจริง Traders ที่ Trade Forex ก็มี Traders อีกจำนวนมากได้ภูมิใจตนเอง ทุกวันนี้ว่า จะประสบความสำเร็จ และได้เป็นเศรษฐี จึงได้ทุ่มเทความพยายามที่ไร้เดียงสา และความพยายามที่น่าสังเวชของพวกเขาว่า สักวันหนึ่งเขาจะประสบความสำเร็จ โดยไม่รู้ข้อเท็จจริง การ Trade Forex ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงของ Brokers ที่เข้ามาจากต่างประเทศ เข้ามาให้กลุ่มนักเทรดนักเก็งกำไรทั้งหลายเปิดบัญชีออนไลน์ในตลาด (OTC) เทรดกัน รวมถึง Brokers Forex ที่ไม่มี License อีกจำนวนมากจากต่างประเทศและในประเทศ ที่เทรดในตลาด Over-the-counter (OTC)

นี่คือเหตุผลของพวกเราว่าทุกวันนี้ ทำไม? เราจึงต้องแสวงหา Safe Haven ความปลอดภัยทางการเงินต้องมาก่อน

ในที่สุด เราก็ได้พบกับ Swissquote Bank จนถึงทุกวันนี้ ร่วมเป็นเวลามากกว่า 7ปี เราได้มั่นใจความสำเร็จของพวกเรามากขึ้นทุก ๆ วัน ที่จะทำให้พวกเราร่ำรวยได้จากการ Trade หรือเก็งกำไรในตลาด Forex อย่างมืออาชีพ และเป็น Trader Full Time โดยไม่ต้องกังวลว่า เงินของพวกเราอยู่ที่ไหน ไม่ต้องกังวลว่าเงินของพวกเราจะหายไปกับ Brokers Forex ที่เข้ามาจากต่างประเทศ เพราะพวกเรามีบัญชี (Account ) เป็นของธนาคารที่เป็นชื่อของตนเอง ที่ได้รับการรับรองจากธนาคาร Swiss Bank และมี International Bank Account Number (IBAN) เป็นชื่อของพวกเราและที่สำคัญคือ การทำธุรกรรมทุกอย่างของเราผ่านออนไลน์เพียงปลายนิ้วมือของเรา ด้วยระบบ FinTech Technology ที่เหนือกว่าอย่างเช่น Bank To Bank ทุกอย่างมันง่ายมากกับโลกใบนี้ แล้วคุณละมีบัญชีแล้ว เงินไปอยู่ไหนอยู่กับใครคุณมั่นใจได้อย่างไร ? ถ้าเป็นเรื่องของ Foreign Exchange Market (Forex, FX, or Currencies Market) Swiss Bank เราคือทางเลือก 1 ที่ปลอดภัยที่สุด

พบกับ The Secret of Forex ความจริง ที่กล้าเปิดเผย เรียนรู้ ฝึกทักษะ พัฒนาไปกับเรา Wealth Formation Academy

Date:13/06/2018By:Dr.Warichsiri WorajaratsirichotIn:CEOPrint

Wealth Formation Academy เราออกแบบมาเพื่อ ที่จะช่วยให้คุณมีความรู้ ได้เรียนรู้ทักษะ และพัฒนาความสามารถให้คุณเป็นผู้ประกอบการ ด้านการลงทุนหรือนักเก็งกำไร ในตลาด Stock,option,future,Forex ที่ประสบความสำเร็จทั้งตลาดหุ้น ในประเทศ ต่างประเทศ รวมถึง ตลาดแลกเปลียนเงินตรา ค่าเงิน ทองคำ น้ำมัน และ อื่นๆ

ทุกครั้งของการเดินทาง คุณก็จะคิดถึง ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อหาแลกเงินนำไปใช้ในต่างประเทศ หรือ ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัททำการค้านำเข้า ส่งออก คุณก็จะคิดถึงตลาดปริวรรตเงินตราที่เปลี่ยนแปลงไป เวลาค่าเงินที่อ่อนค่า และแข็งค่า มันก็จะมีผลกระทบต่อการค้าของคุณอยู่ตลอดเวลา

คุณคงเคยเห็นหมี เห็นกระทิง ในแง่ความคิดของคุณอาจจะคิดว่ามันคือสัตว์ ที่คุณเคยเห็นมันอยู่ในสวนสัตว์ ถ้าวันหนึ่งคุณได้มีโอกาส เริ่มเข้ามาในตลาดที่มีการลงทุนผ่านตลาดทุน และตลาดเงิน ในกลุ่มของ Stock, Option, Future, Forex หรือ ชื้อขายแลกเปลียนเงินตราในตลาด Forex คุณก็จะเริ่มเข้าใจว่ามันมีความสำคัญอย่างไร? กับธรรมชาติของหมีและกระทิง

Date:21/06/2015By:Dr.Warichsiri WorajaratsirichotIn:CEOPrint

ในปัจจุบันกำลังเป็นภาวะที่ตลาดหุ้นทั้งของไทยและทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างผลกำไรในการลงทุนในกับนักลงทุนมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จึงเป็นสิ่งดึงดูดใจให้กับผู้ไม่เคยสนใจเรื่องการลงทุนหันมาเข้าสู่วงการตลาดหุ้นกันอย่างถ้วนหน้า และสิ่งที่เกิดขึ้นมากพอๆ กัน ก็คือ สถาบันฝึกอบรมเรื่องการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ และการลงทุนในออปชั่น!!!

ซึ่งหากใครมีโอกาสได้เข้าฟังการสัมมนาของสถาบันฝึกอบรมการลงทุนเหล่านี้ก่อนตัดสินใจฝึกอบรมทั้งหมด ก็คือ ผลตอบแทนมหาศาลที่จูงใจ โอกาสการสร้างความร่ำรวยในเวลาอันสั้น รวมทั้งคนฝึกอบรมในอดีตที่ประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีอย่างมากมาย และบอกว่าการลงทุนเป็นเรื่องง่าย ฝึกอบรมง่าย รวยง่าย และทำให้คนที่สนใจตัดสินใจควักเงินในกระเป๋าเป็นค่าฝึกอบรม ซึ่งมีตั้งแต่หลักหมื่น จนถึงบางที่เป็นหลักหลายแสนก็มี ทั้งยังอาจมีการกล่าวอ้างต่างๆ นานาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันของตนเอง และก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจเข้าไปฝึกอบรมในสถาบันเหล่านั้น

…Read moreDate:10/05/2014By:ธนภัทร ธนิชานนท์In:TeacherPrint

สุดยอดเลยครับ ได้เปิดโลกทัศใหม่ๆในตลาดหุ้นต่างชาติ ได้เห็นโอกาสใหม่ที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับพอร์ตลงทุนครับ แล้วยังมี BTC ให้ซื้อขายด้วยครับ สุดยอด​มาก​ๆ

เป็นสถาบันที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับมือใหม่ในการลงทุน ทบทวนได้ตลอดเวลา เนื้อหาอัพเดททันเหตุการณ์

มาเรียนที่นี่สัมผัสได้เลยว่า ได้ความรู้ที่แท้จริงไม่ใช่การสอนแบบท่องจำ อาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้ด้วยจิตวิญญาน ของความเป็นโคทช์ที่แท้จริงไม่หวงวิชา ไม่บอกตัวหุ้นแต่เราจะรู้เลยว่าควรจะดูหรือเลือกหุ้นอย่างไร. ใช้เทคนิดอะไร ได้ด้วยตัวเราเอง

การลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีทุกครั้งก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง Wealth Formation Academy เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเท่านั้น ไม่สามารถรับลงทุนให้ในทุกกรณี อีกทั้งไม่มีหน้าที่ในการแนะนำและขายหน่วยลงทุนใดๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการลงทุนที่เกิดขึ้นกับคุณได้ แต่สถาบันเป็นเพียงแหล่งถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลด้านการลงทุน และมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ในการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา เน้นการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ให้ผู้ฝึกอบรมทุกท่านเข้าใจถึงเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน อันจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์สูงสุด

© 2018 Wealth Formation Academy. Designed and Developed by Master

HT Global Cap Co.,Ltd. 7/4 Soi Kheharomkloa 74 Yak 4, Kheharomkloa Rd. Sapansoong, Sapansoong Bangkok 10240 (Thailand)