ด้วยความรู้ความสามารถที่ได้รับการการันตีจากผลลัพธ์และความสําเร็จในชีวิตที่ผ่านมา คุณกุลธิดา CFO ของบริษัท IFCG ได้รับหน้าที่ PRESIDENT ของ IFCG WEALTH ACADEMY เพิ่มอีกตําแหน่ง เพื่อส่งเสริมความรู้พร้อมกับพัฒนาที่ปรึกษา ทุกคนให้เป็นมืออาชีพ และก้าวทันยุค ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

WEALTH ADVISOR ON BOARD ก่อนจะมาถึง 4 ES การผ่านมาตรฐาน WA ON BOARD เป็นความรู้พื้นฐานแรก ที่ต้อง เรียนและสอบผ่านก่อนออกปฎิบัติการในตลาดจริงอย่างเป็นทางการ นอกจากการผ่าน LICENSE พื้นฐาน เช่น IC IP หรือ INSURANCE แล้ว IFCG TRUSTED ADVISOR จึงต้องผ่านการทดสอบที่รับประกันคุณภาพของที่ปรึกษาทุกคน จากสถาบัน IFCG WEALTH ACADEMY โดยกุลธิดา ให้ชื่อว่า 4 ES หรือ QUALIFICATION การทดสอบของทาง ACADEMY ที่เข้มข้น เราใช้หลัก 4 ES นั่นคือ EDUCATION, EXPERIENCE, EXAMINATION, ETHICS

ก่อนจะออกไปในตลาดเราต้องมั่นใจ ว่าคนของ เรามีความรู้แน่ชัด และเพียงพอต่อการให้คํา ปรึกษากับลูกค้า ต้องผ่านหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ของเราจนครบ และมีการเก็บชั่วโมงเรียน เหมือนหลักสูตรการศึกษาปริญญาเพื่อ ประกอบอาชีพ

ไม่ใช่แค่เก่งในตํารา แต่ลงมือปฎิบัติต้องทําได้ นี่เป็นส่วนของการทดสอบการบริการและการ วางแผนทางการเงินของกลุ่มลูกค้าตัวอย่างที่มี ความหลากหลาย โดยการใช้เทคโนโลยีของ บริษัทเราเองที่เรียกว่า I plan รวบรวมตั้งแต่ ข้อมูลของลูกค้าวางแผนให้ Solution กับ ลูกค้าจนครบกระบวนการ

ที่ปรึกษาของเรา กว่าจะออกมาเป็นคนที่มี คุณภาพขนาดนี้ได้ ต้องผ่านการทดสอบที่ เข้มข้นจากหลักสูตรวางแผนทางการเงินที่เป็น แบบเฉพาะของเรา และทุกสินค้าที่เรารับเข้ามา ทุกคนจะต้องมีการทดสอบที่เข้าใจถึงตัวสินค้า นี้ก่อนออกไปทําการขายอย่างมีคุณภาพ

เพราะเราเองมองถึงความต้องการของลูกค้า เป็นหลัก จรรยาบรรณข้อนี้จึงเป็นข้อที่สําคัญ ที่สื่อให้เห็นว่าองค์กรของเราให้คําแนะนําที่ เป็นกลางและใส่ใจในผลประโยชน์ของลูกค้า เป็นหลักอย่างแน่นอน

บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินอิสระชั้นนำ (INDEPENDENT WEALTH ADVISORY FIRM)

388 Si Phraya Road, Maha Phruttharam, Bang Rak

388 Si Phraya Road, Maha Phruttharam, Bang Rak